રાજ્યમાં મોટા પાયે GPCB વર્ગ-2ના અધિકારીઓની બદલી; જુઓ લિસ્ટ

ગુજરાત પ્રદુષણ નિયંત્રણ બોર્ડ – GPCBની વડી કચેરીથી બદલીના હુકમ કરાયા છે, જે મુજબ રાજ્યમાં મોટા પાયે GPCBના વર્ગ-2ના અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે.

GPCBના વર્ગ-2ના 94 અધિકારીઓની એક સાથે બદલી કરવામાં આવી છે, જેમાં મદદનીશ પર્યાવરણ ઇજનેરોની બદલી થઇ છે. વહીવટી સરળતા માટે, જાહેર હિતમાં અને સ્વ-વિનંતી અનુસાર બદલી આ અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે.