વડોદરામાં કોર્પોરેશન (VMC) દ્વારા ભગવાન ગણેશજીની […]