અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાયડેનની મુશ્કેલીઓમાં સતત […]