બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરામાં આવેલા ધરણોધર ગામમાં […]