મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અમદાવાદમાં આગામી ૧૪મી […]