ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શનિવારે દક્ષિણ ઈઝરાયેલમાં મોટો […]