ખાલિસ્તાની આતંકવાદી નિજ્જરની હત્યામાં ભારતનું નામ […]