સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ તાલુકાના વસ્તડી અને ચુડાને […]