અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ રાજકીય […]